ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl Raporty bieżące i okresowe w serwisie ir.oponeo.pl ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl/gfx/logo.png http://www.ir.oponeo.pl 140 30 pl oponeo.pl Fri, 19 Aug 2022 13:04:58 +0200 5 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2820/rozszerzony-skonsolidowany-raport-polroczny-za-i-polrocze-2022-roku.html Thu, 18 Aug 2022 00:00:00 +0200 Sprawozdanie Zarządu z działalności za I półrocze 2022
pobierz plik PDF

Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy OPONEO.PL na dzień 30 czerwca 2022
pobierz plik PDF

Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe OPONEO.PL S.A. na dzień 30 czerwca 2022
pobierz plik PDF

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku
pobierz plik PDF

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2820/rozszerzony-skonsolidowany-raport-polroczny-za-i-polrocze-2022-roku.html
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2819/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html Fri, 12 Aug 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

−         W dniu 08 sierpnia 2022 roku 846 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 40,93 zł (słownie: czterdzieści złoty 93/100). Akcje nabyte 08 sierpnia 2022 roku stanowią 0,006% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 846 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,006% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         W dniu 09 sierpnia 2022 roku 823 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 42,25 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 25/100). Akcje nabyte 09 sierpnia 2022 roku stanowią 0,006% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 823 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,006% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         W dniu 10 sierpnia 2022 roku 808 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 42,90 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 90/100). Akcje nabyte 10 sierpnia 2022 roku stanowią 0,006% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 808 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,006% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         W dniu 11 sierpnia 2022 roku 799 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 42,80 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 80/100). Akcje nabyte 11 sierpnia 2022 roku stanowią 0,006% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 799 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,006% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         W dniu 12 sierpnia 2022 roku 816 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 42,40 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 40/100). Akcje nabyte 12 sierpnia 2022 roku stanowią 0,006% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 816 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,006% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Na dzień 12 sierpnia 2022 roku Spółka posiada łącznie 166 389 akcji własnych stanowiących 1,194% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 166 389 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,194% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 08-12 sierpnia 2022 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Wykaz transakcji 08-12.08.22
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2819/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2818/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html Fri, 05 Aug 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

−         W dniu 01 sierpnia 2022 roku 636 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 42,00 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 00/100). Akcje nabyte 01 sierpnia 2022 roku stanowią 0,005% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 636 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,005% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         W dniu 02 sierpnia 2022 roku 697 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 41,00 zł (słownie: czterdzieści jeden złoty 00/100). Akcje nabyte 02 sierpnia 2022 roku stanowią 0,005% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 697 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,005% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         W dniu 03 sierpnia 2022 roku 715 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 41,00 zł (słownie: czterdzieści jeden złoty 00/100). Akcje nabyte 03 sierpnia 2022 roku stanowią 0,005% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 715 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,005% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         W dniu 04 sierpnia 2022 roku 732 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 40,70 zł (słownie: czterdzieści złoty 70/100). Akcje nabyte 04 sierpnia 2022 roku stanowią 0,005% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 732 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,005% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         W dniu 05 sierpnia 2022 roku 840 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 41,00 zł (słownie: czterdzieści jeden złoty 00/100). Akcje nabyte 05 sierpnia 2022 roku stanowią 0,006% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 840 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,006% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Na dzień 05 sierpnia 2022 roku Spółka posiada łącznie 162 297 akcji własnych stanowiących 1,165% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 162 297 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,165% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 01-05 sierpnia 2022 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

 

Wykaz transakcji 01-05.08.22
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2818/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w lipcu 2022 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2817/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lipcu-2022-roku.html Fri, 05 Aug 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w lipcu 2022 roku wynosi 66 837 tys. zł, co oznacza wzrost o 15% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w lipcu 2021 roku (58 351 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2022 roku ukształtowały się na poziomie 608 410 tys. zł, co stanowi 10% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 552 312 tys. zł.

 

Przychody uzyskane w lipcu 2022 roku są wynikiem systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2817/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lipcu-2022-roku.html
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2816/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

−         W dniu 26 lipca 2022 roku 100 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 42,10 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 10/100). Akcje nabyte 26 lipca 2022 roku stanowią 0,001% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,001% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         W dniu 27 lipca 2022 roku 278 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 41,83 zł (słownie: czterdzieści jeden złoty 83/100). Akcje nabyte 27 lipca 2022 roku stanowią 0,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 278 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,002% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         W dniu 28 lipca 2022 roku 607 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 42,27 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 27/100). Akcje nabyte 28 lipca 2022 roku stanowią 0,004% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 607 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,004% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         W dniu 29 lipca 2022 roku 351 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 42,00 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 00/100). Akcje nabyte 29 lipca 2022 roku stanowią 0,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 278 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,002% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Na dzień 29 lipca 2022 roku Spółka posiada łącznie 158 677 akcji własnych stanowiących 1,139% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 158 677 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,139% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 26-29 lipca 2022 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Wykaz transakcji 26-29.07.22
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2816/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2815/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html Fri, 22 Jul 2022 00:00:00 +0200

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

−         w dniu 18 lipca 2022 roku 470 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 44,51 zł (słownie: czterdzieści cztery złote 51/100). Akcje nabyte 18 lipca 2022 roku stanowią 0,003% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 470 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,003% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 19 lipca 2022 roku 100 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 43 zł (słownie: czterdzieści trzy złote 00/100). Akcje nabyte 19 lipca 2022 roku stanowią 0,001% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,001% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Na dzień 22 lipca 2022 roku Spółka posiada łącznie 157 341 akcji własnych stanowiących 1,1% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 157 341 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 18-19 lipca 2022 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Wykaz transakcji 18-19.07.22
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2815/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 września 2022 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2814/zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-na-dzien-08-wrzesnia-2022-roku.html Thu, 21 Jul 2022 00:00:00 +0200 Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 08 września 2022 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

Pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego raportu, jak również została umieszczona na korporacyjnej stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem www.ir.oponeo.pl. 

W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA OPONEO.PL S.A. na dzień 08 września 2022 roku
pobierz plik PDF

Projekty uchwał na NWZA OPONEO.PL S.A. zwołane na dzień 08 września 2022 roku
pobierz plik PDF

Plan połączenia spółek
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2814/zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-na-dzien-08-wrzesnia-2022-roku.html
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OPONEO.PL S.A. ze spółką Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje spółka komandytowo-akcyjna http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2811/drugie-zawiadomienie-akcjonariuszy-o-zamiarze-polaczenia-oponeopl-sa-ze-spolka-oponeo-brandhouse-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-inwestycje-spolka-komandytowo-akcyjna.html Wed, 20 Jul 2022 00:00:00 +0200 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2022 z dnia 30 maja 2022 roku oraz raportu bieżącego nr 42/2022 z dnia 5 lipca 2022 roku, Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 521 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej: "KSH") zawiadamia akcjonariuszy Spółki po raz drugi o zamiarze połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze swoją spółką zależną Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (KRS: 0000450813) jako spółką przejmowaną. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

 

Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2811/drugie-zawiadomienie-akcjonariuszy-o-zamiarze-polaczenia-oponeopl-sa-ze-spolka-oponeo-brandhouse-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-inwestycje-spolka-komandytowo-akcyjna.html
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2810/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html Fri, 15 Jul 2022 00:00:00 +0200  

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

−         w dniu 11 lipca 2022 roku 471 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 45,50 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 50/100). Akcje nabyte 11 lipca 2022 roku stanowią 0,003% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 471 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,003% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 12 lipca 2022 roku 487 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 46 zł (słownie: czterdzieści sześć złotych 00/100). Akcje nabyte 12 lipca 2022 roku stanowią 0,003% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 487 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,003% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 15 lipca 2022 roku 510 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 45,40 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 40/100). Akcje nabyte 15 lipca 2022 roku stanowią 0,004% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 510 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,004% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Na dzień 15 lipca 2022 roku Spółka posiada łącznie 156 771 akcji własnych stanowiących 1,1% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 156 771 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 11-15 lipca 2022 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Wykaz transakcji 11-15.07.22
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2810/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2809/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html Fri, 08 Jul 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

−         w dniu 04 lipca 2022 roku 470 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 42,10 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 10/100). Akcje nabyte 04 lipca 2022 roku stanowią 0,003% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 470 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,003% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 05 lipca 2022 roku 434 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 42 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 00/100). Akcje nabyte 05 lipca 2022 roku stanowią 0,003% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 434 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,003% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 07 lipca 2022 roku 446 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 41,80 zł (słownie: czterdzieści jeden złoty 80/100). Akcje nabyte 07 lipca 2022 roku stanowią 0,003% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 446 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,003% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 08 lipca 2022 roku 178 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 44,10 zł (słownie: czterdzieści cztery złote 10/100). Akcje nabyte 08 lipca 2022 roku stanowią 0,001% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 178 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,001% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Na dzień 08 lipca 2022 roku Spółka posiada łącznie 155 303 akcji własnych stanowiących 1,1% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 155 303 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 04-08 lipca 2022 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Wykaz transakcji 04-08.07.22
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2809/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html